Dr Dragan R. Simić

Dr Dragan R. Simić je redovni profesor i dekan Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka. Predaje međunarodne odnose, nacionalnu i globalnu bezbednost, velike strategije i strateško mišljenje, geopolitiku, spoljnu i bezbednosnu politiku SAD i srpsko – američke odnose na matičnom i fakultetima u regionu i u inostranstvu.

Predsednik je Matičnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Objavio je sledeće knjige: Pozitivan mir (1993), Poredak sveta (1999), Nauka o bezbednosti (2002), Svetska politika (2009), Rasprava o poretku, drugo izdanje (2012); sa engleskog je preveo studije Džozefa Naja, Kako razumevati međunarodne sukobe (2006), Džona Miršajmera, Tragedija politike velikih sila (2009, 2017) (sa dr Miljanom Filimonovićem i mr Draganom Živojinovićem i); Roberta Šulcingera, Američka diplomatija od 1900. godine (2011) (sa mr Draganom Živojinovićem).

Pored toga, objavio je više desetina tekstova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova i uredio sedam knjiga i zbornika radova. Osnivač je i direktor Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (2004). Takođe, šef je master akademskih studija SAD na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka. Na Univerzitetu u Beogradu, u okviru Studija pri Univerzitetu, šef je novoakreditovaog master programa Studije migracija. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o spoljnoj politici SAD na Univerzitetu Južne Karoline (2003) i na stručnom usavršavanju na Metju B. Ridžvej Centru za međunarodne bezbednosne studije na Univerzitetu u Pitsburgu (2006.).

Dejan Bursać

Dejan Bursać (Apatin, 1987) je istraživač – saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu, gde radi od 2013. godine. Objavio je više od 30 radova i drugih priloga u naučnim časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu. Angažovan je i kao gostujući predavač iz oblasti političkih i društvenih nauka.

Doktorirao je 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na temi fiskalnih efekata partijskih ideologija u bivšim socijalističkim državama. Na istom fakultetu je završio osnovne i master studije. Alumnista je Mreže škola političkih studija Saveta Evrope; Evropskog fonda za Balkan; Robert Boš Fondacije.

Mr Dragan Živojinović

Mr Dragan Živojinović je saradnik na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na predmetu Međunarodni odnosi. Pored toga sekretar je centra za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao i sekretar master akademskih studija SAD na istom fakultetu. Područje interesovanja su mu Međunarodni odnosi, spoljna i bezbednosna politika Sjedinjenih Američkih Država i spoljna politika Srbije.

Sarađivao je u prevodu studije Džozefa Naja, Kako razumevati međunarodne sukobe (preveo prof. dr Dragan R. Simić, 2006), a bio jedan od prevodilaca knjige Džona Miršajmera, Tragedija politike velikih sila (2009, 2017) (sa prof. dr Draganom R. Simićem i Miljanom Filimonovićem) i Roberta Šulcingera, Američka diplomatija od 1900. godine (2011) (sa prof. dr Draganom R. Simićem) na srpski jezik.

Pored toga, objavio je više od trideset tekstova  u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova i uredio deset knjiga i zbornika radova. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni odnosi. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o nacionalnoj bezbednosti SAD na Univerzitetu Kalifornije San Dijego.

Aleksandar Milošević

Aleksandar Milošević je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti Međunarodnih studija je odbranio 2018. godine na Fakutetu političkih nauka. Polje njegovog interesovanja, između ostalog, obuhvata spoljnotrgovinsku politiku Evropske unije, trgovinsku politiku SAD, savremene oblike ekonomskog nacionalizma i ekonomske dimenzije globalizacije.

Marko Dašić

Marko Dašić je asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Uspešno privodi kraju doktorske međunarodne i evropske studije uz prethodno stečeno zvanje master politikolog za međunarodne poslove na istom fakultetu. Odbranio je master rad na temu Osobenosti prakse javne diplomatije Grupe 20 (G20) 2012. godine i od tada objavio više od deset naučnih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije.

Poslednjih godina učestvovao je na nekoliko važnih projekata među kojima izdvajamo International Visitor Leadership Program Stejt dipartmenta, gde je na terenu pratio izbore za Kongres SAD 2018. godine i Leadership Academy for Development (jun 2018), u zajedničkoj organizaciji Stenford Univerziteta (SAD) i Fakulteta političkih nauka u Beogradu u svojstvu učesnika letnje škole.

Miloš Vukelić

Miloš Vukelić je istraživač-pripravnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i saradnik na predmetima Studije mira i Analiza sukoba. Međunarodne studije završio je 2015. godine, a master tezu „Kompatibilnost glavnih zapadnih teorijskih pristupa nacijama i nacionalizmima“ odbranio je na Regionalnom masteru studija mira 2017. godine na FPN.

Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija, takođe na Fakultetu političkih nauka. Objavio je više autorskih i koautorskih članaka i učestvovao na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija. U istraživačkom radu bavi se uticajem studija o nacijama i nacionalizmima na međunarodne odnose.

Dr Jasminka Simić

Dr Jasminka Simić, doktor političkih nauka, bavi se evroatlantskim integracijama, što je tema njenih objavljenih knjiga: „Evropski parlament – akter u odlučivanju u Evropskoj uniji“ i „U potrazi za novom misijom: NATO i jugoslovenska kriza 1990-2001“. Priredila je knjigu „Spajajući Istok i Zapad – Spomenica profesora Predraga Simića“ (2017). Autor je brojnih objavljenih radova iz pomenute oblasti u uglednim domaćim stručnim časopisima i učesnik međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Sarađuje sa institutima ELIAMEP iz Atine i Šiler iz Vašingtona i „tink-tenk“ organizacijom Stratedži internacional iz Soluna. Urednik-novinar je u Informativnom programu Radio-televizije Srbije, čiji je dopisnik iz Pariza bila u periodu 2004-2009. Intervjui za Radio-televiziju Srbije sa uglednim svetskim ličnostima: generalni sekretar NATO-a lord Džordž Robertson, predsednik Rumunije Jon Ilijesku, predsednik Evropske komisije Romano Prodi, ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, brojni ambasadori u Srbiji i profesori, politikolozi i istoričari – Stefan Larabi (SAD), Mišel Fuše (Francuska), Hunag Ping i Niu Jun (Kina), Žan-Pol Bled (Francuska).

Član je Udruženja za pravo Evropske unije i Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Govori engleski i francuski jezik.

Mladen Lišanin

Mladen Lišanin je istraživač saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu i sekretar naučnog časopisa Srpska politička misao/Serbian Political Thought. Oblasti njegovog interesovanja su teorije međunarodnih odnosa, politika velikih sila i spoljna politika Srbije; autor je velikog broja naučnih, stručnih i publicističkih članaka na ove i slične teme. Član je alumni mreže Misije OEBS u Srbiji. Profesionalno se usavršavao na Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta Džons Hopkins u Bolonji.

Radina Vučetić

Radina Vučetić je vanredna profesorka i upravnica Centra za američke studije Filozofskog fakuleteta, Univerziteta u Beogradu. U fokusu njenih istraživanja su Amerika u 20. veku, američke studije, američka meka moć, Hladni rat, istorija Jugoslavije i srpsko/jugoslovensko-američki odnosi. Autorka je knjiga Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, koja je prevedena i na engleski (Coca-Cola Socialism: Americanization of Yugoslav Culture in the Sixties), Monopol na istinu: Partija, kultura i centzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Evropa na Kalemegdanu: „Cvijeta Zuzorić“ i kulturni život Beograda 1918-1941, i Vreme kada je narod govorio: Odjeci i reagovanja u Politici, 1988-1991 (koautor sa Aljošom Mimicom).

Kourednica je knjiga Tito in Africa: Picturing Solidarity i Brotherhood and Unity at the Kitchen Table: Food in Soicalist Yugoslavia, i autorka više desetina naučnih članaka. Bila je stipendistkinja Stejt departmenta na programu “Study of the U.S. Institutes (SUSI): U.S. Culture and Society” (New York University, 2018), Centra Imre Kertész Kolleg Jena (2015) i DAAD programa, kao i dobitnica nagrade koju dodeljuju Robert Bosch Stiftung, Literaturhaus Berlin i Herta Müller fondacija  (2014).

Slaviša Orlović

Slaviša Orlović (1966) je redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Šef je Katedre za Političku sociologiju i šef Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju. Bavi se političkom sociologijom i političkom teorijom (političke partije, izbori, parlamentarizam i demokratija).

Objavio je preko devedeset naučnih radova (tekstova i članaka) u domaćim i stranim časoopisima (Politics in Central Europe, Journal of Southern Europe and the Balkans, The South Slav Journal, New Balkan Politics, Journal of Public Affairs) i zbornicima, kao i knjige: Političke partije i moć (2002); Politički život Srbije – između partokratije i demokratije (2008, Sl. glasnik); Politikološki ogledi – politička teorija i politička sociologija (2010, Sl. glasnik). Taoci politike 2003-2013 (Sl. glasnik 2014. Nagrada Desimir Tošić za seriju kolumni), Izborni bumerang, političke posledice izbornih sistema (2015) (Nagrada Grada Beograda za najbolju knjigu u 2015. godini u oblasti društveno-humanističkih nauka), Partije i partijski sistemi, teorijsko-analitički okvir (FPN, 2015), Vodič za izborne kampanje (Službeni glasnik 2019.), Politička sociologija (FPN, 2019).

Uredio je knjige: Dileme i izazovi parlamentarizma (2007); Beograd, demokratska metropola (2009), Partije i izbori u Srbiji, dvadeset godina (2011), Izbori i formiranje Vlade u Srbiji 2012. (2012), Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, (2013), Ideje i ideali Ratka Božovića (Fakultet političklih nauka i Čigoja štampa 2017.) Boravio je na univerzitetima: Vestminster, Kanzas, UCL, Oxford, Кonstanz. Od 2012. do 2014. bio predsednik Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije. Bio je urednik biblioteke Društvo i država u Službenom glasniku. Pokretač je i urednik časopisa za analizu politike Politički život. Član je predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije.

Miloš Hrnjaz

Miloš Hrnjaz je docent na međunarodnopravnoj oblasti na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka gde predaje Međunarodno javno pravo, Međunarodno humanitarno pravo i Upotrebu sile u međunarodnom pravu. Osnovne oblasti njegovog istraživanja su izvori međunarodnog prava, Međunarodni sud pravde (na ovoj temi je i doktorirao 2016. godine) i međunarodno humanitarno pravo, ali je pisao i o konceptu američke izuzetnosti sa stanovišta međunarodnog prava.

U prethodnih nekoliko godina je bio na stipendiranim istraživačkim boravcima u Vašingtonu (American Univeristy – Washington College of Law), na Univerzitetu u Lajdenu i na Ženevskoj akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Obavljao je i poziciju pomoćnika Glavnog pravnog savetnika u Ministrastvu spoljnih poslova Republike Srbije.

Denis Kolundžija

Denis Kolundžija. Novinar. Zamenik glavnog i odgovornog urednika Cenzolovke. Piše za nedeljnik Vreme o američkoj politici. Živi u Novom Sadu.

Nemanja Džuverović

Nemanja Džuverović je vanredni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Fakultet političkih nauka. Oblasti njegovog naučnog interesovanja uključuju kritiku liberalne izgradnje mira,  post-konfliktnu izgradnju država na Balkanu, kao i odnos nejednakosti i sukoba.

Bio je gostujući istraživač na Univerzitetima u Mančesteru, Bredfordu, Granadi i Oksfordu. Takođe je bio gostujući predavač na Univerzitetima u Bolonji, Varšavi, Zagrebu i Masarik univerzitetu.

Nemanja je glavni ko-urednik Časopisa za regionalnu bezbednost (Journal of Regional Security). U akademskoj 2019/20 boravio je na Nortvestern univerzitetu kao Fulbrajt stipendista.